Nhân-quyền là gì?


Nhân-quyền là gì?

Nhân-quyền là những quyền có sẵn đối với tất-cả mọi người, bất-kể chủng-tộc, giới-tính, quốc-tịch, dân- tộc, ngôn-ngữ, tôn-giáo hay bất-kỳ tình-trạng nào khác. Nhân-quyền bao gồm quyền sống và tự-do, không bị nô-lệ và tra-tấn, tự-do quan-điểm và biểu-hiện, quyền làm việc , quyền giáo-dục, và nhiều hơn nữa. Mọi người đều được hưởng các quyền này, không phân-biệt đối-xử.
Luật quốctế Nhân-quyền

Luật nhân-quyền quốc-tế đưa ra các nghĩa-vụ của Chánh-phủ, để hành-động theo những cách nhất-định hoặc kiềm-chế các hành-vi nhất định, nhằm thúc-đẩy và bảo-vệ quyền-con-người, cùng các quyền tự-do căn-bản khác của cá-nhân hoặc các nhóm.

Một trong những thành-tựu to lớn của Liên-hiệp-quốc, là việc tạo ra một bộ Luật Nhân Quyền toàn-diện — một luật được bảo-vệ toàn cầu–, mà tất-cả các quốc-gia đều có thể đăng-ký và tất-cả mọi người đều mong muốn. Liên-hiệp-quốc đã xác-định một loạt các quyền được quốc-tế chấp-nhận, bao gồm:

Các quyền dân-sự, văn-hoá, kinh-tế, chánh-trị và xã-hội. Nó cũng đã thiết-lập các cơ-chế để thúc đẩy việc bảo-vệ các quyền này, và hỗ-trợ các quốc-gia thực-hiện trách-nhiệm của mình.

Cơ-sở của bộ luật này là Hiến-chương của Liên Hợp Quốc và Tuyên-ngôn Thế-giới về Nhân-quyền, được Đại-hội-đồng thông qua lần lượt vào các năm 1945 và 1948. Kể từ đó, Liên-hiệp-quốc đã từng bước mở rộng luật về Quyền Con Người để bao gồm các tiêu-chuẩn cụ-thể cho phụ-nữ, trẻ em, người khuyết-tật, người thiểu-số và các nhóm dễ bị tổn-thương khác, những người hiện có quyền bảo-vệ họ khỏi sự phân- biệt đối-xử từ lâu đã phổ-biến ở nhiều xã-hội.

Tuyênngôn thếgiới về Quyền Lợi Của Con Người.

Tuyên-ngôn Thế-giới về Quyền-con-người (UDHR) là một mốc quan-trọng trong lịch-sử nhân-quyền. Tuyên-bố này do Đại-hội-đồng Liên Hiệp Quốc tại Paris công-bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, bởi nghị quyết 217 A (III) của Đại-hội-đồng Liên-hiệp-quốc do các đại-diện có nền văn-hoá pháp-luật và văn-hoá khác nhau soạn-thảo, như một tiêu-chuẩn chung về thành-tựu cho mọi dân-tộc và tất cả các quốc-gia. Tuyên-ngôn này  đưa ra lần đầu tiên, các quyền con người căn-bản được bảo-vệ phổ-quát. Từ khi được thông-qua vào năm 1948, UDHR đã được dịch ra hơn 501 ngôn-ngữ,  là tài-liệu được dịch nhiều nhất trên thế-giới – và đã lấy cảm-hứng từ các hiến-pháp của nhiều quốc-gia mới độc-lập và nhiều nền dân-chủ-mới còn non trẻ.

UDHR, cùng với Công-ước Quốc-tế về Các Quyền Dân-sự và Chánh-trị, cùng hai Nghị-định-thư Tùy-chọn (về thủ-tục khiếu-nại và hình-phạt tử-hình) và Công-ước Quốc-tế về Các Quyền Kinh-tế, Xã-hội và Văn-hoá và Nghị-định-thư bổ-sung, tạo thành nền tảng của Dự-luật nhân-quyền quốc-tế.
Các quyền kinhtế, xãhội và vănhoá.

Công-ước Quốc-tế về Các Quyền Kinh-tế, Xã-hội và Văn-hoá bắt đầu có hiệu-lực vào năm 1976, và có đến 164 nước tham-gia vào cuối tháng 10 năm 2016. Các quyền-con-người mà Công-ước muốn thúc đẩy và bảo-vệ bao gồm:

Quyền làm việc trong điều-kiện bình-thường, thuận- lợi;
quyền được bảo-
vệ xã-hội, mức sống phù-hợp và đạt được mức cao nhất về thể-chất và tinh-thần;
quyền giáo-
dục và hưởng lợi từ tự-do văn-hoá và tiến-bộ khoa-học.

Quyền côngdân và chánhtrị.

Công-ước quốc-tế về các quyền Dân sự và Chánh-trị và Nghị-định-thư bổ-sung đầu tiên có hiệu-lực vào năm 1976. Giao-ước quốc-tế này đã có 167 nước công-nhận vào cuối năm 2010. Nghị-định-thư bổ-sung thứ hai được thông qua vào năm 1989.

Giaoước đề-cập đến các quyền như:  Quyền tự-do đi lại; sự công-bằng trước pháp-luật; quyền được xét- xử công-bằng và giả-định vô-tội; tự-do tư-tưởng  và tôn-giáo; tự -do ngôn-luận và biểu-đạt; hòa-bình; tự-do hiệp-hội; tham-gia vào các hoạt-động công-cộng và bầu-cử; và bảo-vệ các quyền của người thiểu-số.

Nó nghiêm-cấm việc tùy tiện tước đi cuộc sống; tra-tấn, đối-xử tàn-bạo hoặc hạ-nhục; nô-lệ và lao-động cưỡng-bách; bắt giữ hoặc giam cầm tùy-tiện; can-thiệp tùy-tiện tới sự riêng tư; tuyên- truyền chiến-tranh; kỳ-thị; và vận-động hận-thù chủng-tộc hay tôn-giáo.
Các Côngước Nhânquyền.

Một loạt các hiệp-ước quốc -về nhân-quyền và các công-cụ khác được thông qua từ năm 1945 đã mở rộng tầm bão-vệ  của luật nhân-quyền quốc-tế.

Bao gồm:

Công ước về:  Ngăn ngừa và Trừng phạt Tội phạm Tội diệt chủng (1948).

Công ước Quốc tế về:  Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử (1965).

Công ước về:  Xoá bỏ mọi hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (1979).

Công ước về:  Quyền của Trẻ em (1989),

và Công ước về:  Quyền của Người Khuyết tật (2006).

Hộiđồng nhânquyền.

Hội-đồng Nhân-quyền được thành-lập ngày 15 tháng 3 năm 2006, là cơ-quan trực-thuộc  Đại-hội-đồng và báo-cáo trực- tiếp với Hội-đồng, đã thay thế Ủy-ban Nhân-quyền LHQ . (Suốt 60 năm là cơ-quan liên-chánh-phủ quan-trọng chịu trách-nhiệm về nhân-quyền). Hội-đồng gồm có 47 đại-diện cấp quốc-gia, có nhiệm-vụ đẩy mạnh việc bảo- vệ quyền-con-người trên toàn-cầu, bằng cách giải-quyết các tình-huống vi-phạm nhân-quyền và đưa ra các khuyến-nghị đối với họ, bao gồm việc đáp-ứng các trường-hợp khẩn-cấp về nhân-quyền.

Tính-năng sáng-tạo nhất của Hội-đồng Nhân-quyền là Đánh giá Địnhkỳ Toàn-cầu. Cơ-chế độc-nhất này bao gồm việc xem lại hồ-sơ nhân-quyền của tất cả 192 quốc-gia thành-viên của Liên Hợp Quốc, cứ mỗi bốn năm một lần. Đánh giá là một quá-trình hợp-tác theo cấp nhà nước, dưới sự bảo-trợ của Hội-đồng, tạo cơ-hội cho mỗi quốc-gia trình-bày các biện-pháp được thực-hiện và những thách-thức phải đáp-ứng để cãi -thiện tình-hình nhân-quyền ở nước họ,  cùng với việc đáp ứng các nghĩa-vụ quốc-tế của họ. Đánh giá được thiết-kế để đảm-bảo tính phổ-cập và bình-đẳng trong điều-trị cho mọi quốc-gia.
Caoủy Nhânquyền LHQ.

Cao-uỷ Liên-hợp-quốc về Nhân-quyền thực-hiện trách-nhiệm chính đối với các hoạt-động nhân-quyền của LHQ. Cao-uỷ được uỷ-nhiệm để đối-phó với các vi-phạm nghiêm-trọng về nhân-quyền và thực-hiện hành-động phòng ngừa.

Văn phòng Cao-ủy Nhân-quyền (OHCHR) là đầu mối cho các hoạt-động nhân-quyền của LHQ. Nó đóng vai trò là ban thư-ký cho Hội-đồng Nhân-quyền, các ‘cơ-quan hiệp-ước’ (là các ủy-ban chuyên-gia theo dõi việc tuân-thủ hiệp-ước) và các cơ-quan nhân-quyền khác của LHQ. Chương-trình cũng cam-kết thực-hiện các hoạt-động khác về nhân-quyền

Hầu hết các hiệp-ước nhân-quyền cốt lõi đều có một cơ-quan giám-sát có trách-nhiệm xem xét việc thực- hiện hiệp-ước mà các nước đã phê-chuẩn. Các cá-nhân, có quyền-con-người  bị vi-phạm có thể nộp đơn khiếu-nại trực-tiếp cho các Ủy-ban giám-sát các hiệp-ước về quyền-con-người.
Nhânquyền và Hệthống LHQ.

Nhân-quyền là một chủ-đề xuyên-suốt trong tất cả các chánh-sách và chương-trình của LHQ, trong các lãnh-vực chánh là:

Hòa-bình, an-ninh, phát-triển, viện-trợ nhân-đạo và các vấn-đề kinh-tế xã-hội.

Do đó, hầu như mọi cơ-quan LHQ và cơ-quan chuyên-môn, đều tham-gia vào với một mức độ nào đó trong việc bảo- vệ Quyền Con Người.

Một số ví-dụ là quyền phát-triển, đó là cốt lõi của các Mục-tiêu Phát-triển Bền-vững; quyền của người lao-động, được Tổ-chức Lao-động Quốc-tế xác-định và bảo-vệ; bình-đẳng- giới do phụ-nữ LHQ ban-hành; quyền trẻ em; quyền của người bản-địa và người tàn-tật.

Ngày nhân
quyền được tổ-chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12.
Chí Phèo Nguyển-v ăn-Lợi

Dân-chủ là gì?


Dânchủ bao gồm bốn yếutố căn-bản:
1.Một hệ-thống chánh-trị để lựa chọn và thay thế chính-phủ thông qua bầu-cử tự-do và công-bằng.
2. Sự tham-gia tích-cực của mọi người, với tư-cách là công-dân, trong chánh-trị và đời sống xả-hội.
3. Bảo-vệ quyền con người của mọi công-dân.
4. Mọi quy-định của pháp-luật, trong đó luật-phúp và thủ-tục được ‘áp dụng như nhau’ đối với mọi công-dân.

 1. Dânchủ như một hệthống chánhtrị có sự cạnhtranh về quyềnlực.
  Dân-chủ là phương-tiện để mọi người lựa chọn lãnh-đạo, và giữ lãnh-đạo của họ có trách-nhiệm với các chánh-sách, cách ứng-xử của họ tại cơ-quan.
  Người dân quyết-định ai sẽ đại-diện cho họ trong quốc-hội, và ai sẽ đứng đầu chánh-phủ ở cấp quốc-gia và địa-phương.

Họ làm như vậy bằng cách lựa chọn giữa các bên cạnh-tranh với nhau, trong cuộc bầu-cử thường- lệ, tự-do và công -bằng.
Chánh-phủ được thành-lập trên sự đồng-ý của đa-số công-dân, qua việc lựa chọn bằng lá phiếu.
Trong một nền dân-chủ, nhân-dân có chủ-quyền hoàn-toàn. Họ là hình-thức quyền-lực chánh-trị cao nhất.
Lòng tin của công-dân sẽ ãnh-hưỡng đến uy-tín của các nhà lãnh-đạo, chánh-phủ chỉ nắm giữ quyền-lực tạm thời trong một thời-gian nhất định.
Luật-pháp và chánh-sách đòi hỏi phải có sự ủng-hộ lớn trong quốc-hội, nhưng các quyền của các nhóm thiểu-số vẫn được bảo-vệ bằng nhiều cách khác nhau.
Người dân được tự-do chỉ-trích các nhà lãnh-đạo và đại-diện được bầu của họ, quan-sát cách họ tiến- hành công việc của chánh-phủ.
Các đại-diện do cử-tri bầu lên ở cấp quốc-gia và địa-phương, nên lắng nghe người dân và đáp-ứng nhu-cầu và đề- xuất của họ.
Các cuộc bầu-cử phải diễn ra theo những khoảng thời-gian đều-đặn, theo luật định. Những người nắm quyền không thể mở rộng nhiệm-kỳ của mình, mà không cần đến việc bầu-cử.
Đối với các cuộc bầu-cử được tự-do và côngbằng, phải được quản-lý bởi một cơ-quan trung-lập, công -bằng và chuyên-nghiệp, đối xử bình-đẳng với tất cả các đảng phái chánh-trị và ứng-cử -viên.
Tất cả các bên và ứng-viên phải có quyền tự-do vận-động, trình-bày đề-xuất với cử-tri một cách trực-tiếp và thông qua các phương-tiện thông-tin đại-chúng.
Cử-tri phải có quyền bỏ phiếu kín, không bị hăm dọa và bạo-lực.
Các nhà quan-sát độc-lập phải có quyền theo dõi việc bỏ phiếu, để đảm-bảo rằng quá trình này không có tham-nhũng, hăm dọa và gian lận.
Cần phải có một số tòa án độc-lập, để giải-quyết bất kỳ tranh-chấp nào về kết-quả bầu-cử.
Đó là lý-do tại sao phải mất rất nhiều thời-gian, để tổ-chức một cuộc bầu-cử dân-chủ đúng nghỉa .
Bất-kỳ quốc-gia nào cũng có thể tổ-chức bầu-cử, nhưng để bầu-cử tự-do và công-bằng đòi hỏi rất nhiều công sức tổ-chức, chuẩn-bị và đào-tạo các đảng chánh-trị, các quan chức bầu-cử, và các tổ-chức xã-hội dân sự giám-sát quá-trình này.

 1. Sự thamgia: Vai trò của công dân trong một nền dân chủ.
  Vai trò then-chốt của công-dân trong một nền dân-chủ là tham-gia vào đời sống công-cộng.
  Công-dân có nghĩa-vụ phải thông-báo cho chánh-quyền biết về các vấn-đề công-cộng, xem-xét kỹ lưỡng cách mà các nhà lãnh-đạo chánh-trị và các đại-diện của họ sử-dụng quyền hạn, và thể-hiện quan-điểm và lợi-ích riêng của mình.
  Bõ phiếu trong các cuộc bầu-cử là một nghĩa-vụ quan-trọng của mọi công-dân.

Nhưng để bõ phiếu một cách khôn ngoan, mỗi người dân nên lắng nghe quan-điểm của các bên và các ứng-cử-viên khác nhau, và sau đó quyết-định của chính mình sẽ hỗ-trợ cho ai.
Sự tham-gia cũng có thể liên-quan đến vận-động tranh-cử cho một đảng phái chánh-trị hoặc ứng-cử- viên, đúng như một ứng-cử-viên cho chức vụ chánh-trị, tranh-luận các vấn-đề công-cộng, tham-dự các cuộc họp cộng-đồng, kiến ​-nghị với chánh-phủ và thậm-chí phản-đối.
Một hình-thức quan-trọng khác của sự tham-gia, là  thông qua các thành-viên tích-cực trong các tổ-chức độc-lập, phi-chánh-phủ, những gì chúng ta gọi là “xã hội dân sự”.
Các tổ-chức này đại-diện cho nhiều lợi-ích và niềm tin của các giới:

Nông-dân, công-nhân, bác-sĩ, giáo-viên, chủ doanh-nghiệp, tín-đồ tôn-giáo, phụ-nữ, sinh-viên, nhà hoạt-động nhân-quyền…
Điều quan-trọng nửa, là phụ-nữ phãi tham-gia đầy-đủ vào chánh-trị và trong xã-hội dân-sự.
Điều này đòi hỏi các tổ-chức xã-hội dân-sự phãi hết sức nỗ-lực để hướng-dẫn phụ-nữ về quyền và nghĩa-vụ dân-chủ của họ, nâng cao kỹ-năng chánh-trị, đại-diện cho lợi-ích chung của nử-giới, và đưa họ tham-gia vào đời sống chánh-trị.

Trong một nền dân-chủ, việc tham-gia vào các nhóm dân-sự phải là tự-nguyện. Không ai ép buộc ai,phải tham- gia một tổ -chức chống lại ý muốn của họ.

III. Quyền của côngdân trong một nền dânchủ.
Trong một nền dân-chủ, mọi công-dân đều có một số quyền cơ-bản mà nhà nước không thể lấy đi khỏi họ.
Những quyền này được bảo-đảm theo luật-pháp quốc-tế.
Bạn có quyền có niềm tin của riêng mình, nói và viết những gì bạn nghĩ.
Không ai có thể bắt-buộc bạn phãi cho họ biết những gì bạn suy-nghĩ, sự tin-tưởng của bạn và nói hay không nói một điều gì đó.
Có tự-do tôn-giáo. Mọi người đều được tự-do lựa chọn tôn-giáo, thờ phượng và thực-hành tôn- giáo của họ khi họ thấy phù-hợp.

Mỗi cá-nhân đều có quyền hưởng-thụ văn-hóa riêng , cùng với các thành-viên khác trong nhóm, ngay cả khi nhóm của họ là thiểu-số.

Có nhiều tự-do và đa-nguyên trong các phương-tiện thông-tin đại-chúng.
Bạn có thể chọn giữa các nguồn tin và ý-kiến ​​khác nhau để đọc trên báo, nghe trên đài phát-thanh, và xem trên truyền-hình.
Bạn có quyền liên-kết với người khác, để thành-lập và tham-gia các tổ-chức theo sự lựa chọn của bạn, bao gồm cả Công-đoàn.
Bạn được tự-do di-chuyển trong  đất nước của mình, và nếu bạn muốn, bạn có quyền rời khỏi đất nước.
Bạn có quyền tụ-tập và hội-họp tự-do, và để phản-đối hành-động nào đó của chánh-phủ.
Tuy-nhiên, mọi người đều có nghĩa-vụ thực-hiện các quyền này một cách hòa-bình, tôn-trọng pháp-luật và vì quyền của người khác.

 1. Luậtpháp.
  Dân-chủ là một hệ-thống cai-trị bằng pháp-luật, chứ không phải bởi các cá-nhân.
  Trong chế-độ dân-chủ, luật-pháp bảo- vệ quyền của công-dân, duy-trì trật-tự và hạn-chế quyền-lực của chánh-phủ.
  Mọi công-dân đều bình-đẳng theo luật-pháp. Không ai có thể bị phân-biệt đối-xử dựa trên chủng-tộc, tôn-giáo, dân-tộc hoặc giới-tính của họ.
  Không ai có thể bị bắt, bỏ tù, hoặc bị lưu-đày tùy-tiện.
  Nếu bạn bị giam-giữ, bạn có quyền biết các cáo-buộc đối với bạn, và được cho là vô-tội cho đến khi được chứng-minh là có tội theo luật-pháp.
  Bất-cứ ai bị truy-tố về tội-phạm đều có quyền được xét-xử công-bằng, nhanh chóng và công-khai bởi một tòa-án vô-tư.
  Không ai có thể bị đánh thuế hoặc truy-tố vô-cớ , mà phãi theo quy-định của pháp-luật.
  Không ai ở trên luật-pháp, dù là vua hay một tổng-thống được bầu.
  Luật-pháp là công-bằng, và được thi-hành một cách nhất-quán, bởi các tòa-án độc-lập với các chi nhánh khác của chánhphủ.
  Tra-tấn và đối xử tàn-nhẫn và vô-nhân-đạo là hoàn-toàn bị cấm.
  Các quy-định của pháp-luật đặt ra giới-hạn về quyền-lực của chánh-phủ. Không viên chức chánh-phủ nào có thể vi-phạm những giới-hạn này.
  Không có nhà cai-trị,bộ-trưởng hay đảng phái chánh-trị nào có thể yêu-cầu thẩm-phán ra quyết-định theo ý họ.
  Quan chức và các cơ-quan của chánh-quyền các cấp, không được sử-dụng quyền-lực của họ để làm giàu cho mình.

Các tòa-án độc-lập và các ủy-ban bài-trừ  tham-nhũng, sẽ trừng-phạt đúng mức của pháp-luật, bất kể người đó là ai, nếu họ có tội.
Các giớihạn và yêucầu đối với dânchủ.

Khi nền dân-chủ được thực-hiện, người dân không chỉ phải tham-gia và thực-hiện các quyền của họ.

Mà họ cũng còn phải tuân-thủ các nguyên-tắc và quy-tắc nhất định về hành-vi dân-chủ.
Mọi người phải tôn-trọng pháp-luật và bác bỏ bạo-lực. Không có gì biện-minh cho việc sử-dụng bạo-lực chống lại các đối-thủ chánh-trị của bạn, chỉ vì bạn không đồng-ý với họ.

Mọi công-dân phải tôn-trọng quyền và phẩm-giá của người khác, vì  họ cũng là con người như chính ta.
Không ai được phép tố-cáo đối-thủ chánh-trị một cách ác-ý và bất-hợp-pháp, chỉ vì họ có quan-điểm khác với mình.

Mọi người nên đặt câu hỏi về quyết-định của chánh-phủ, nhưng không từ-chối thẩm-quyền của chánh- phủ.
Mỗi nhóm đều có quyền thực-hành văn-hoá riêng của mình, và tự kiểm-soát những công việc của nhóm mình làm, nhưng mỗi nhóm phải chấp-nhận rằng nó là một phần của một nhà nước dân-chủ.
Khi bạn bày tỏ ý-kiến ​​của mình, bạn cũng nên lắng nghe quan-điểm của người khác, kể cả những người mà bạn không đồng-ý với họ. Mọi người đều có quyền được nghe.
Đừng quá tự-tin về sự đúng-đắn của quan-điểm của mình, mà từ-chối nhìn thấy bất-kỳ tài-năng và đức-độ ở nơi người khác. Xem xét các xu-hướng và quan-điểm khác với ta.
Khi bạn đưa ra các yêu-cầu, bạn nên hiểu rằng trong một nền dân-chủ, mọi người không thể đạt được mọi thứ họ muốn.Dân-chủ đòi hỏi sự thỏa-hiệp. Các nhóm có sở-thích và ý-kiến ​​khác nhau phải sẵn-sàng ngồi xuống với nhau và đàm-phán.
Trong một nền dân-chủ, một nhóm không phải lúc nào cũng giành được mọi thứ nó muốn. Sự kết-hợp khác nhau của các nhóm giành chiến-thắng trên các vấn-đề khác nhau. Theo thời-gian, mọi người đều thắng một cái gì đó.
Nếu một nhóm luôn bị loại-trừ và không được lắng nghe, nó có thể quay ngược lại với chế-độ dân-chủ trong sự tức-giận và thất-vọng.
Mọi người sẵn lòng tham-gia một cách hòa-bình và tôn-trọng quyền của người khác, đó là  nền tảng của việc quãn-lí đất nước.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Chiều xưa bốn mùa.


Chiều xưa bốn mùa.

Xuân.

Rực-rỡ nắng vàng một chốn xưa.

Hân-hoan trúc vẫy gió Xuân về.

Vội-vàng con én bay tìm bạn.

Chiều đẹp huy-hoàng như giấc mơ.

Hạ.

Ghế đá chờ ai đã bấy lâu.

Chiều nghiêng tia nắng trượt qua đầu.

Hạ vàng phai sắc trên nền cỏ.

Chờ đến luân-hồi mới gặp nhau?

Thu.

Người về thăm-thẳm một chiều xưa.

Phảng-phất hơi Thu đọng bóng dừa.

Con suối miệt-mài hôn chân cỏ.

Ngập-ngừng chim đậu khóm cây thưa.

Đông.

Núi bốc hơi sương mổi buổi chiều.

Gió Đông lành-lạnh thỗi hiu-hiu.

Mười năm tình lạnh như hoang-mộ.

Ta đã quên người hay vẫn yêu.

Người San Jose

Giáo-dục gà chọi.


Giáo-dục gà chọi.

*

Thế nào là giáo-dục gà chọi?

Là:

Lập vài “trường chuyên”, mổi “trường chuyên” tuyễn vài chục học-sinh có năng-khiếu đễ huấn-luyện thành gà chọi đễ đi thi-đấu với học-sinh các nước. Đây là gà chọi cấp quốc-tế, chuyên săn giải thưởng giành cho học-sinh cấp Trung-học của các nước trên thế-giới.

Toán, lý, hóa là ba môn học được lựa chọn đễ huấn-luyện làm vũ-khí thi đấu của đội. Tóan được yêu-thích nhất, là con bài chủ.

Ngoài đội ‘gà chọi chuyên-nghiệp cấp Trung-học’, đảng và nhà-nước còn một đội khác là đội gà chọi ‘bán-chuyên-nghiệp thi tay nghề công-nhân’.

Giống như ‘đội trung-học’, đội ‘công-nhân’ cũng đuợc lựa chọn từ những công-nhân có tay nghề giõi đễ huấn-luyện thành ‘đấu-sỷ’.

Hai đội này chưa từng nếm mùi thãm-bại, do được chăm-sóc và huấn-luyện rất kỷ.

Đội ‘gà chọi công-nhân’ luôn dẫn đầu trong khu-vực Đông Nam Á.

Đội ‘gà chọi trung-học’, thì luôn vượt mặt các đội học-sinh của các cường-quốc giáo-dục như:  Anh, Pháp, Mỷ, Nhật, Canada, Úc Đại Lợi…vv

Số huy-chương vàng, bạc và đồng của đội gà chọi này có thễ gọi là đứng đầu trong các đội-tuyễn học-sinh thế-giới.

Vì là đội được huấn-luyện chuyên-nghiệp đễ thi-đấu giành huy-chương, nên cái bảng thành-tích nêu trên là rất hợp-lý, không có gì là khác thường.

Phụ-huynh và học-sinh các nước khác, không hám giãi thưỡng và không bị gò ép, nên họ luôn tránh xa các cuộc thi học-hinh giõi quốc-tế. Các giãi thưỡng này chĩ đem lại cho họ sự tốn kém về tiền bạc, thời-gian và công sức.

Ở Việt Nam thì nhà-nước bao hết từ A tới Z.

Nhà-nước cần có nhiều huy-chương, đễ ba-hoa chích-chòevà khoác-lác tuyên-truyền với thế-giới, chứng-minh Việt Nam là cường-quốc về giáo-dục.

Nhưng thực-tế lại đang vã vào mặt đảng và nhà nước, khi mà các trường đại-học và trung-học của Việt Nam, bị xếp áp-chót trong bảng giáo-dục của vùng trủng Đông Nam Á.

*

Thử hõi:

Trong cái vủng Đông Nam Á, thì đại-học Việt Nam được xếp hạng mấy?

Cái gọi là giới “tinh-hoa” của Việt Nam hiện nay không còn biết xấu-hỗ, họ bất-chấp đạo-lý, bất-chấp phãi trái, cứ nhơn-nhơn làm ẫu làm liều, cứ bơ-bơ nói dối nói lào một cách trắng-trợn và trơ-trẽn.

Nói như vậy có-thễ cho là quá đáng.

Nhưng, khi nhìn vào hàng loạt vụ-việc, sự-kiện cùng với những phát-biễu, tuyên-bố của các ‘quý ông, quý bà’ thì tôi tưỡng đến như Lê Nin, Mao Trạch Đông cũng phãi đỏ mặt. Việc làm và lời nói của ‘giới tinh-hoa’ thật chẵng ra làm sao, nó giống như chuyện ‘tiếu-lâm nước ốc’.

Nền giáo-dục của Việt Nam hiện nay, cốt-yếu chĩ lấy con số ảo cho đẹp đễ tuyên-truyền với thế-giới, chớ thật-sự ra nó rất bi-đát. ‘Sát đáy của sự suy- đồi’ là câu đánh giá chính-xác nhất cho nền giáo-dục  hiện nay.

*

Nào là, hàng năm ngót một triệu sinh-viên nhập-học, ngót một triệu cử-nhân tốt-nghiệp ra trường. Thật đáng tự-hào và đáng tự vã vào mặt.

Nếu căn-cứ theo thông-tin giáo-dục hàng năm của báo-đài, thì con số học-sinh, sinh-viên nhập-học và tốt-nghiệp ra trường là rất lớn. Lớn tới mức mà nhà-nước cũng không mơ thấy nỗi! Đây là độ vênh của báo-đài và nhà-nước.

Báo-đài ‘thỗi’ lên những thành-tích, mà chính bộ nảo của nhà-nước cũng chưa dám ngĩ đến. Thế mới là độ vênh xả-hội chủ-nghỉa, là “tầm cao trí-tuệ” và “đỉnh cao thời-đại”.

Như năm nay, báo-đài đưa tin:

Hai-mươi-hai-triệu học-sinh bắt đầu nhập-học.

Một con số đáng mơ-ước, đáng nghi-ngờ và đáng ném đá.

*

Thành-tích ‘gà chọi’ của Việt Nam rất quái-dị, đáng đem lên bàn công-luận đễ ‘mỗ xẽ’.

Thật quái-lạ:

Học-sinh Việt Nam khi đi thi với thế-giới, đã đoạt biết bao huy-chương vàng, như:

Huy-chương vàng Vật-lý, huy-chương vàng Toán-học, huy-chương vàng rô-bốt, huy-chương vàng Hóa-học…Ối thôi! Nhiều lắm, không thễ kễ cho hết. Bạc và đồng thì chưa tính.

Xin nhăc, đây là huy-chương vàng, bạc và đồng của thế-giới, chớ không phãi loại bá-vơ.

Hết lớp gà chọi này, lại đến lớp gà chọi khác, liên-tục được tuyễn-chọn và huấn-luyện không ngừng-nghĩ, chĩ với mục-đích duy-nhất là lấy thành-tích đễ phục-vụ công-tác tuyên-truyền.

Thữ hõi, suốt trong mấy chục năm dài ròng-rả, đã đỗ ra biết bao nhiêu công-sức và tiền-bạc cho ‘chiến-lược gà chọi’, thì hiện nay những lứa gà chọi ấy đang ở đâu và đang làm gi?

Những lứa gà chọi ấy, có giúp ích gì cho giáo-dục, kinh-tế, khoa-học, văn-hóa, xả-hội và đời sống người dân?

Thí-dụ như ngành rô-bốt, đã lấy bao nhiêu là huy-ch ương quốc-tế, nhưng cho đến nay thì Việt Nam vẫn chưa có con rô-bốt đơn-giản nhất.

Những thế-hệ “gà chọi” đã đem lại lợi-ích gì cho dân-tộc và đất-nước?

Hay cũng chĩ là những người làm công ăn lương, tầm-thường như những người làm công ăn lương khác? Thậm-chí còn tầm-thường hơn.

Bao nhiêu là tiền thuế của dân, bao nhiêu là công-sức của thầy-cô giáo, rốt cuộc chĩ đễ cho đảng tuyên-truyền nhằm rữa mặt với các nước.

Cái chiến-lược “Trường chuyên, lớp chọn” chĩ đưa đất-nước và dân-tộc tới cái hố tự chôn.

*

Thi tay nghề công-nhân trong khu-vực Đông Nam Á, thì Việt Nam cũng đứng hạng nhất và ẵm trọn và gọn huy-chương.

Thế nhưng, năng-suất lao-động đễ làm ra sãn-phẩm thì Việt Nam đứng chót bảng Đông Nam Á!

Hiện nay, năng-suất lao-động của Việt Nam còn thấp cả nước Lào. Thật là ô-nhục.

Khi tôi nói:

Giới “tinh-hoa” của Việt Nam hiện nay không còn biết đỏ mặt là có cơ-sở, không phãi vô-cớ mà tôi chụp-mủ quý-vị.

Chĩ khi nào quý-vị biết đỏ mặt, thì Việt Nam mới khá được.

*

Chiến-lược “Gà chọi” là màn “tự-sướng” kỳ-cục nhất của đảng và nhà-nước Việt Nam.

Nó phù-hợp với sách-lược “Đi tắt đón đầu”, đã làm mưa làm gió suốt một thời-gian dài, mà giới “tinh-hoa” đã ca-ngợi nó lên tận mây xanh, giờ thì cái sách-lược đó nó đang nằm ở đâu vậy.

Ba Đình-Hà Nội đến bao giờ mới biết đỏ mặt.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi.

Gỡi các ‘đồng-chí’ trong binh-đoàn Quân Khuyển Đỏ số 47.


Gỡi các “đồng-chí” trong binh-đoàn Quân Khuyển Đỏ số 47.

Hỡi các “đồng-chí” trong sư-đoàn Quân Khuyển Đỏ số 47.
Đất nước Việt Nam hiện đang rất nguy-ngập. Tôi nói là toàn-bộ đất nước, từ cây số không cho tới mủi Cà Mau.
Các “đồng-chí” có biết, đó là những mối nguy nào và ở đâu hay không.
Đó là:
Thực-phẩm nhiễm độc, nước uống nhiễm độc, không-khí nhiễm độc.
Các đồng-chí nên lưu-ý:
Khi ba cái nguồn nuôi-dưỡng cuộc sống này bị nhiễm độc, thì con chuột, con chim, con cá cũng bị ung-thư.
Vậy, các “đồng-chí” và gia-đình của mình sẽ không bị nhiễm độc ư ? Không bị ung-thư ư ? Đừng ảo-tưỡng.
Thực-phẩm, nước uống và không-khí là thiên-la địa-vỏng, tất- cả những ai ở trong lảnh-thổ Việt Nam đều nhận được một phần bằng nhau.
Các “đồng-chí” và dòng họ của mình cũng không ngoại-lệ.
Gia-đình các “đồng-chí” cũng nhận được một phần, bằng phần của gia-đình chúng tôi, không hơn kém một ly-mét hay một gram.
Các “đồng-chí” cùng với gia-đình của mình ăn thực-phẩm đó, uống nước đó, thỡ không-khí đó, vây thì tại sao các “đồng-chí” và gia-đình của mình không bị nhiễm chất độc. Các đồng-chí và gia-đình là Thần Tiên chăng?
Trong nước Việt Nam hiện nay, không có ai là Thần Tiên.
*
Chĩ có Trung-ương-đảng là bình-an vô-sự. Tại sao vậy?
Có một cơ-quan chuyên lo nhập-khẩu thực-phẩm-và nước uống từ nước ngoài, phục-vụ riêng cho Trung-ương-đảng. Nơi ở của các ũy-viên Trung-ương-đảng đều có máy lọc không-khí đễ thỡ và máy lọc nước đễ nấu ăn.
Những máy lọc nước, lọc không-khí này là thứ tốt nhất của Mỷ, Đức và châu Âu.
Thậm-chí, gia-đình Tổng-bí-thư còn nấu ăn bằng nước nhập-khẩu.
*
Lãnh-đạo cấp Trung-ương rất sợ phãi rời cái ổ an-toàn của mình, mà ra ngoài làm nhiệm-vụ. Họ phãi tranh-thũ kết-thúc công-tác thật nhanh, đễ mau-mau chạy về cái ổ an-toàn.
Nói thật, từ Tỉnh, Thành, Phường, Xả cho tới Thôn Ấp đều rơi vào kiếp-nạn này.
Mối đại-họa sẽ không phân-biệt trình-độ chính-trị, tôn-giáo, giới-tính, cũng không phân-biệt nghèo giàu, già trẻ.
Mọi người Việt Nam đều bình-đẳng trước Thần Chết Khũng Khiếp này.
Trước khi chết, còn phãi chịu sự hành-hạ đau-đớn kinh-hoàng của căn bệnh ung-thư, phãi tán-gia bại-sản đễ chạy chữa.
Mối đại-họa Chết Chậm, Chết Từ Từ, nhưng Chết Chắc-Chắn.
*
Đễ đẫy nhanh tiến-trình này, người ta đã ‘bơm chất độc vào Y Tế và Giáo Dục’, bác-sỷ và thầy-cô giáo chắc-chắn là đối-tượng chính của kế-hoạch này. Khi Y Tế và Giáo Dục, thầy-cô giáo và bác-sỷ đã nhiễm độc thì tiến-trình này sẽ tiến nhanh một cách không ngờ.
Muốn thực-hiện âm-mưu này, trước tiên người ta phãi đầu-độc đảng và nhà-nước. Các đồng-chí đừng lo, người ta đã bắt đầu việc này từ năm 1930. Đảng và nhà-nước hiện nay, đã nhiễm độc 100%.
*
Người ta ở đây chính là Tàu Chệt, là kẻ thù truyền-kiếp phương Bắc.
Một kế-hoạch di-dân đã được nghiên-cứu từ lâu, hiện nay thì đã rất hoàn-chỉnh, và bước Một của kế-hoạch đã được khỡi-đông. Đễ hoàn-tất kế-hoạch di-dân, phãi đi Sáu bước.
Không sao, thời-gian luôn ũng-hộ bọn Việt-gian Cộng-sản và quan-thầy Tàu Chệt.
Tôi không hiễu, bằng cách nào mà các “đồng-chí” và gia-đình của mình thoát khõi kiếp-nạn này.
Tôi, gia-đình tôi và dòng họ tôi hoàn-toàn bất-lực.
Nhìn Thần Chết đang tiến tới từ-từ một cách chắc-chắn, tôi muốn phát điên, muốn chết ngay lập-tức.
Nhìn viễn-cảnh cái Chết đang đến, không chừa bất-cứ ai, thật là khũng-khiếp!
Trước cái đại-họa diệt-vong của dân-tộc, phãi làm sao đây, phãi làm gì đây?
Làm sao đây? Làm cách nào đây? Thật là bế-tắc.
Các “đồng-chí” có giãi-pháp nào không? Làm cách nào các đồng-chí có thễ tự-cứu mình và cứu gia-đình của mình. Các đồng-chí cần nghiêm-túc suy-nghĩ vấn-đề này.

Và, phãi suy-nghĩ thật nhanh.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi.

Việt Nam là “Khu chế-xuất” của Tàu Chệt.


Việt Nam là “Khu chế-xuất” của Tàu Chệt.

Hai vụ-việc mới nhất về xuất-cảng thép và nhôm của Việt Nam cho thấy:

Trung Quốc đưa hàng-hóa vào Việt Nam đễ lấy xuất-xứ, rồi bán ra nước ngoài đễ trốn thuế trừng-phạt trợ-cấp và phá  giá.

Mỷ đã đánh thuế chống trợ-cấp và phá-giá lên thép của Việt Nam vì có xuất-xứ từ Trung Quốc. Mới đây tới lượt nhôm lọt vào máy soi Mỷ.

Những vụ-việc như thép và nhôm nêu ở trên không có gì là bí-mật.

Tất-cả giới làm-ăn trong nghành thép và nhôm của Việt Nam, từ nhiều năm nay sữ-dụng chiêu “Hồn Trương Ba da Hàng Thịt” đối với mặt hàng nhôm và thép của Tàu Chệt. Họ cứ ngồi tại chổ đợi Tàu Chệt đưa hàng sang, họ chĩ có một việc là làm ảo-thuật biến hàng Tàu thành hàng Việt là ẵm tiền. Việc làm nhẹ-nhàng, hoa-hồng cao, không sợ lỗ-lã, lại được lòng hai ông chủ Tàu-Việt.

*

Trước đây, họ kín-đáo hơn, không quá lộ-liễu như hiện nay.

Hãy xem kịch-bản của nghành may-mặc và da-giày, thì biết ngay  chiến-lược chiến-thuật kinh-tế của Ba Đình-Hà Nội.

Tàu Chệt đem nguyên-vật-liệu sang Việt Nam, bõ ra ít tiền thuê nhà-xưởng và công-nhân Việt Nam làm thuê cho nó. Thành-phẩm hàng may-mặc và da-giày lúc đó mang xuất-xứ  Việt Nam. Tàu Chệt chĩ ngồi rung đùi bán số thành-phẩm đó sang Mỷ, châu Âu và nhiều nước khác. Tất-cả lợi-nhuận chạy vào túi Tàu Chệt, Việt Nam chĩ nhận được số tiền gia-công nhỏ-nhoi.

Năm nay, đảng và nhà-nước hân-hoan thông-báo: Kim-nghạch xuất-khẩu đã vượt 140 tỷ US đô-la.

Xin bà-con đừng vội mừng, tiền đó là ti ền của Tàu Chệt và các đại-công-ty nước ngoài đầu-tư ở việt  Nam như Sam Sung, chĩ riêng một công-ty này, hàng năm xuất bán hàng-hóa thu về mấy chục tỷ  US đô-la.

Các “Quả đấm thép” Việt Nam thì lỗ sặc gạch, phải hút máu hút mở từ tiền thuế của người dân đễ sống-sót qua ngày, làm gì có hàng xuất mà lấy đô-la.

Với chiến-lược kinh-tế “Khu chế-xuất của Trung Quốc”, bọn Việt-gian Cộng-sản đã đánh gãy xương sống của nền kinh-tế Việt Nam.  Ở đâu xa thì tôi không biết, riêng ở Sài Gòn thì cây tăm, củ tỏi, củ hành, củ gừng cũng phãi nhập từ Trung Quốc. Nền kinh-tế Việt Nam đã bị Tàu Chệt bóp chết từ lâu, hoàn-toàn bị lệ-thuộc vào kẻ thù truy ền-ki ếp phương Bắc.

*

Việt Nam hiện nay chĩ là bải chứa rác thãi độc-hại của Tàu Chệt, những thứ phế-thãi  gây ô-nhiễm, có hại cho sự sống, bọn chúng tuồn hết sang Việt Nam. Bọn chúng còn xuất sang Việt Nam thứ đặc-sản kinh-tỡm nhất, đó là ” Ô-nhiẽm không-khí”.

Thực-phẩm nhiễm độc, nước uống nhiễm độc, không-khí nhiễm độc, cuộc huỹ-diệt cuả dân-tộc Việt Nam đã ở ngay trước mắt.

C ái chết từ-từ, chậm mà chắc đang lừng-lững bước vào thể-xác từng người Việt Nam. Không ai thoát khõi. Con chuột, con cóc, con cá cũng bị ung-thư thì con người làm sao tránh khõi.

Báo- đài của đảng và nhà-nước đưa tin: Mỗi ngày, Việt Nam có 380 người chết vì ung-thư.

Ôi dào! Lo con bò trắng răng. Nếu chúng ta chết thì bọn Việt Cộng còn sống được à. Cứ lo hão.

Ông bà đã lầm to rồi!

Hiện nay, có một cơ-quan chuyên lo việc nhập-cảng thực-phẩm và nước  uống từ ngoại-quốc phục-vụ cho Trung-ương-đảng. Nơi ở của bọn Trung-ương đảng đều có máy lọc không-khí. Nhà bếp của bọn chúng đều đặt máy lọc nước cực mạnh của Mỷ và châu Âu, đễ lấy n ước tinh-khiết cho việc nấu ăn.

Đa-số đảng-viên, không thuộc giai-cấp Trung-ương thì chết khốn-nạn như dân đen.

Làm sao dân-tộc Việt Nam vượt qua được kiếp-nạn quá lớn này.

Xin Quốc Tổ Hùng Vương linh-thiêng, dẫn-dắt chúng con thoát ra khõi cuộc hũy-diệt, do kẻ thù truyền-kiếp ph ương Bắc đang tiến-hành.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Chuyện Đoàn Ngọc Hải.


Chuyện Đoàn Ngọc Hải.

(Từ năm 1975 cho đến nay, mới thấy Một đảng-viên có liêm-sĩ.)

Ngày 8 tháng Một năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải là phó-chủ-tịch Ủy-ban Nhân-dân quận Một, nộp đơn xin từ-chức.

Một phó-chủ-tịch quận xin từ-chức, thì có gì ầm-ĩ  mà phãi quan-tâm.

Có đấy.

Đây là người tuyên-chiến với tệ-nạn ‘bão-kê cho lấn-chiếm vỉa hè’ của Thủ-đô Sài Gòn (Việt Cộng gọi là thành-phố Hồ Chí Minh). Ông tuyên-bố: “Nếu không giành lại được vỉa hè sẽ cỡi áo về vườn”.

Ông đã giữ lời hứa, sau khi thất-bại trong ‘Cuộc chiến giành lại vỉa hè’.

Những đảng-viên Cộng-sản Việt Nam dưới lốt ‘Những thế-lực Đen bão-kê lấn-chiếm vỉa hè’ đã ca khúc khãi-hoàn mừng chiến-thắng.

Và, ông Đoàn Ngọc Hải đã hoàn-toàn thua trận. Ông nộp đơn xin từ-chức đễ kết-thúc một sự thật đắng-cay: Chính đảng Cộng-sản Việt Nam đã chống lưng cho ‘đội quân lấn-chiếm vỉa hè’.

*

Ông Hải nêu trong đơn từ-chức:

Cuộc chiến “giành lại vỉa hè” đã dụng-chạm đến lợi-ích hàng ngàn tỷ đồng của ‘Thế-lực bão-kê Đen’. Thấy mình “Không thực-hiện được lời hứa trước người dân Sài Gòn”.

*

Cuộc chiến chống lại việc lấn-chiếm vỉa hè Sài Gòn của ông Đoàn Ngọc Hải, được ra quân vào tháng Một, năm 2017.

Ông Hải đã cương-quyết giành lại vỉa hè từ tay của ‘Những thế-lực đen’, những thế-lực này đã thu tiền và bão-vệ những người chiếm vỉa hè làm của riêng. Việc lấn-chiếm vỉa hè đã đến mức báo-động là không thễ chấp-nhận được.

Vỉa hè Sài Gòn không còn một chổ trống, tất cả đã trỡ thành điểm bán hàng và làm dịch-vụ đủ các loại.

Từ bải giữ xe hai bánh, bải giữ xe 4 bánh, hàng ăn, hàng tạp-hóa, vật-phẩm linh-tinh, cửa hàng dịch-vụ… đã ngang-nhiên cướp-doạt  lối đi bộ của người dân  . Khách bộ-hành, kễ cả khách du-lịch nước ngoài, đều phãi đi bộ dưới lòng đường.

*

Được hai tháng, tình-hình vỉa hè đã bắt đầu khỡi sắc, thì Thành-ủy và Thành-phố Hồ Chí Minh ra lệnh ngưng lại hoàn-toàn.

Sau đó, chiến-dịch được tái-tục khoảng một tháng rồi ngưng luôn cho tới nay, là thời-điểm ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ-chức. Điểm son cho vỉa hè mà ông Hải ghi được đã bị bôi đen.

Cuộc chiến của ông Đoàn Ngọc Hải tuy ngắn-ngủi, nhưng đã đễ lại nhiều ấn-tượng khó phai trong lòng người dân Sài Gòn.

*

Ngày 01-01-2018, một điều-luật mới có hiệu-lực:

“Người đi bộ không đúng qui-định bị phạt tù tới 15 năm”.

Trên thế-giới, không có nước nào có điều-luật nhảm-nhí và quái-đản như vậy.

Cướp-đoạt vỉa hè là lối đi bộ, đẫy người đi bộ xuống lòng đường đễ phạt 15 năm tù.

Ôi! Luật của Việt-gian Cộng-sản.

Chí Phèo Nguyễn-văn-Lợi